Karavanen till Ukraina rf.

Föreningen grundades av oss som ursprungligen tog initiativet till Karavanen till Ukraina. Den första bilen åkte ner i Februari 2023. Föreningen är registrerad i Patent- och registerstyrelsen i maj 2023.

FO-nr: 3367336-7

Ordförande: Magnus Londen
Viceordförande: Roope Roine
Sekreterare: Ant Simons

Föreningens stadgar

1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Karavanen till Ukraina rf och dess hemort är Helsingfors.

2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att stöda det ukrainska folket och den ukrainska kulturen och öka intresset förUkraina i Finland. Föreningens syfte är också att via penninginsamlingar ge humanitär hjälp,bistånd och hjälp med återuppbyggnaden till Ukraina.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den:
- kan arrangera tävlingar,uppvisningar, utflykter, läger och andra evenemang
- kan arrangera fester, konserter, utställningar eller andra evenemang
- kan upprätthålla föreningens elektroniska medier
- kan publicera föreningens underrättelser och annan kommunikation i olika medier
- ger handledning och rådgivning till sina medlemmar
- kan delta i offentlig diskussion om saker inom området
- kan samla och dela ut information och bedriva forskning
- sammanför medlemmar till gemensam versamhet och upprätthålla förbindelser med andraföreningar inom området
- kan arrangera resor i anslutning till föreningens syfte till sina medlemmar
- kan skaffa nödvändiga redskap och material som föreningens medlemmar kan använda
- samarbetar med myndigheter, organisationer, företag och privata personer
För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan den har inhämtat vederbörligt tillstånd om detbehövs:
- ordna penninginsamlingar och lotterier
- ordna basarer, loppmarknader och andra evenemang
- ordna avgiftsbara evenemang
- ta emot understöd, donationer och testamenten
- göra talkoarbete

3. Medlemmar
Var och en som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Medlemmargodkänns av föreningens styrelse på ansökan.

4. Anslutnings- och medlemsavgift
Storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från medlemmarnabeslutas av årsmötet.

5. Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som har en ordförande och 2 - 4 andra ordinarie medlemmar samt 0 - 4 suppleanter som alla utses vid årsmötet.
Styrelsens mandattid är tiden mellan valmötena.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassöroch andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, omdenna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minsthälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dessledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarnaavgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val avgöremellertid lotten.

6. Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, denperson som styrelsen har berättigat, var för sig.

7. Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

8. Föreningens möten
När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligtper post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före ellerunder mötet. Föreningsmötet godkänner omröstnings- och valordningen.
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annatbestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.
Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

9. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 7 dagar före mötet.
Möteskallelsen skall skickas:
- per post eller per e-post

10. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andraansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av styrelseordförande ochövriga ledamöter i styrelsen
9. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller enrevisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska haneller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med imöteskallelsen.
11. Ändring av stadgar och upplösning av förening
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens mötemed minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningenupplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt sombestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används desstillgångar för samma ändamål.